Nuoroda nukopijuota
Statinio statybos vadovas (-ė) Klaipėdoje
Statybos projektų vadovas (-ė) Klaipėdoje
Statybos darbų vadovas (-ė) Klaipėdoje
Elektros inžinerinių sistemų inžinierius – sąmatininkas (-ė)
Projekto inžinierinės dalies (elektros) savikainos projektų vadovas
Specialiųjų dalių projektų vadovas (-ė) ŠVOK/VN dalims
Projektų direktorius (-ė) Vilniuje
Garantinio aptarnavimo inžinierius (-ė)

Privatumo politika

Atnaujinta 2024-01-31

UAB „Infes“ suvokia ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdyti mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname, kam teikiame ir saugome bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

Šioje privatumo politikoje naudojamos sąvokos (pvz. duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas) suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ir aiškinamos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (toliau- Reglamentas).

Bendrovės darbuotojai, akcininkai, valdymo organų nariai apie jų asmens duomenų tvarkymą informuojami Bendrovės vidiniuose teisės aktuose patvirtinta tvarka.

Duomenų valdytojas

Šioje Privatumo politikoje aprašytų asmens duomenų tvarkymo operacijų valdytojas, nustatantis duomenų tvarkymo tikslus ir priemones yra UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, adresu Švitrigailos g. 13, Vilnius, Lietuva (toliau – „Mes“, „Bendrovė“)

Jei turite klausimų, komentarų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie jus, mes esame pasirengę Jums padėti. Jeigu Jums reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu bdar@infes.lt.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Susisiekti su Bendrovės paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu galite šiais kontaktais: el. paštu rusne@duomenuapsauga.eu, telefonu +370 698 34316.

Asmens duomenų šaltiniai

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus iš šių šaltinių:

a) Kai Jūs juos pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis kai naudojatės Mūsų paslaugomis, atsiunčiate mums savo CV, motyvacinius laiškus, bendraujate su mumis telefonu, el. paštu ar susitikimų metu.

b) Kai Jūs naudojatės mūsų interneto puslapiu. Kai Jūs naudojatės Mūsų interneto puslapiu, tam tikra informacija (pvz. interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas) yra renkama automatiškai.

c) Iš įrenginių. Pavyzdžiui, Jūs lankotės Mūsų teritorijoje bei patalpose, kuriuose vykdomas vaizdo stebėjimas.

d) Iš trečiųjų šalių. Jūsų asmens duomenis teisės aktų ir (ar) šios Privatumo politikos nustatyta tvarka galime gauti ir iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenis mes gauname iš savo klientų. Apie tokį asmens duomenų perdavimą Mūsų klientai privalo informuoti duomenų subjektus prieš duomenų perdavimą Mums.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Darbuotojų paieška

Vykdydami darbuotojų paiešką bei atranką, tvarkome šiuos potencialių darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, tel. numeris, el. pašto adresas, informacija apie išsilavinimą, informacija apie kvalifikacijos kėlimą, informacija apie darbo patirtį, informacija apie kalbų, informacinių technologijų mokėjimą, kita informacija, kuri pateikiama CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

Duomenų saugojimo terminas: atrankos metu arba 3 metus po atrankos (jei gautas duomenų subjekto sutikimas).

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.), Jūsų sutikimas, kad asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

Asmenų ir turto apsauga (vaizdo stebėjimas)

Siekdami apsaugoti Bendrovės turtą ir užtikrinti Bendrovės patalpose ir teritorijoje esančių asmenų saugumą, vykdome vaizdo stebėjimą Bendrovės ofiso patalpose, adresu Švitrigailos g. 13, Vilnius, Lietuva bei statybvietėse ir tvarkome šiuos asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo kamerų lauką, asmens duomenis: asmens atvaizdas, vaizdo įrašas be garso, vaizdo įrašo užfiksavimo laikas ir data, į vaizdo stebėjimo kamerų lauką patenkančios transporto priemonės valstybinis numeris.

Duomenų saugojimo terminas: vaizdo stebėjimo duomenys, surinkti Bendrovės ofise saugomi 24 valandas. Vaizdo stebėjimo duomenys, surinkti statybvietėse, saugomi 30 dienų.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų bendrovės interesų užtikrinti asmenų ir turto apsaugą (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės patalpose ir statybvietėse. Bendrovė vaizdo stebėjimą vykdo taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (Bendrovės patalpa, lauko teritorija). Vaizdo stebėjimas patalpose ir / arba teritorijose, kuriuose Jūs tikitės privatumo, t. y. tualetuose, dušuose, persirengimo kabinose ir pan. nėra vykdomas.

Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams ar kitiems teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

Kai esama pagrindo manyti, kad vaizdo stebėjimo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi vaizdo duomenys (tam tikri epizodai) perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi tol, kol egzistuoja objektyvus jų poreikis.

Automobilių nuomos ar panaudos sutarčių sudarymas ir administravimas

Siekdami sudaryti ir administruoti automobilių nuomos arba panaudos sutartis, tvarkome šiuos sutarties šalių (juridinių asmenų) atstovų asmens duomenis: darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, parašas, darbovietė, el. paštas, įgaliojimas ir jame pateikta informacija.

Duomenų saugojimo terminas: 10 metų po sutarties pabaigos.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų bendrovės interesų tvarkyti juridinių asmenų atstovų asmens duomenis (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Sutarčių su subrangovais ir partneriais sudarymas ir administravimas

Bendrovė, veikdama kaip rangovas, siekdama sudaryti bei administruoti sutartis su Mūsų subrangovais ir parneriais, tvarko šiuos subrangovų ir partnerių atstovų bei jų darbuotojų asmens duomenis:

 • Subrangovų ir partnerių atstovų ir darbuotojų: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. paštas, duomenys apie kvalifikacija, asmens dokumentų kopijos (tik ne LR piliečių), dokumentai, susirašinėjimo duomenys, važtaraščių duomenys, statybos darbų žurnalų, priėmimo-perdavimo aktų duomenys, defektinių aktų duomenys, pareigos, parašas, skaidriai dirbančiojo QR kodas, darbo pagrindas (darbo sutartis, verslo liudijimas, individualios veiklos pažyma, mažosios bendrijos vadovo pareigos), draudėjo juridinio asmens kodas (jeigu jo neturi – draudėjo kodas), draudėjo pavadinimas (jeigu draudėjas yra fizinis asmuo – draudėjo vardas ir pavardė).

Duomenų saugojimo terminas: 10 metų po sutarties pabaigos.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.), tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų bendrovės interesų sudaryti ir administruoti sutartis su subrangovais ir parneriais (Reglamento 6 str. 1 d. f p.), tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c p.) (šiuo pagrindu tvarkomi važtaraščių, statybos darbų žurnalų, priėmimo-perdavimo, defektinių aktų duomenys).

Subrangovo darbuotojų duomenų tvarkymas

Bendrovė, veikdama kaip generalinis rangovas, tvarko tam tikrų savo subrangovų darbuotojų asmens duomenis apie jų gaunamą užmokestį, susijusį su subrangos sutarties vykdymu. Tvarkomi šie subrangovo darbuotojų asmens duomenys: vardai, pavardės, informacija apie darbuotojams sumokėtą darbo užmokestį.

Duomenų saugojimo laikotarpis: tiek, kiek reikia šalių įsipareigojimams pagal subrangos sutartį vykdyti. Pasibaigus subrangos sutarčiai duomenys saugomi ne ilgiau, nei Civiliniame kodekse nustatytas senaties laikotarpis (ne ilgiau kaip 10 metų).

Teisinis pagrindas : tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų tinkamai vykdyti sutartis su subrangovais (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose dėl strateginių objektų

Dalyvaudami viešuosiuose pirkimuose, susijusiuose su strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčiomis įmonėmis ir įrenginiais, tvarkome šiuos rangovų darbuotojų asmens duomenis: vardas, pavardė, teistumo duomenys, priklausomybių centro, psichiatro, veiksnių ir neveiksnių asmenų pažymos ir jose esantys asmens duomenys.

Duomenų saugojimo terminas: 10 m. po sutarties vykdymo.

Teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c p.) (Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 411 straipsnis, Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 6 straipsnis).

Verslo kontaktų palaikymas ir sutarčių sudarymas ir administravimas

Siekdami palaikyti verslo kontaktus, sudaryti bei administruoti sutartis, tvarkome šiuos paslaugų teikėjų, klientų, tiekėjų, partnerių ar sutarties šalių atstovų (jei sutartys sudaromos su juridiniais asmenimis) asmens duomenis:

 • Sutarties šalių (juridinių asmenų) atstovų: vardas, pavardė, pareigos, įgaliojime pateikto įgaliotojo asmens duomenys, el. paštas, tel. numeris, parašas.
 • Tiekėjų: Identifikaciniai duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, IV pažymos numeris, verslo liudijimo numeris ir pan.), sutartims sudaryti reikalingi techniniai, finansiniai ir panašūs duomenys, sudarytų sutarčių sąlygos, sutarčių vykdymą įforminantys dokumentai (sąskaitos, aktai, pranešimai ir pan.), kontaktiniai duomenys (adresas, e-pašto adresas, telefonas ir pan.), banko sąskaitos numeris, susirašinėjimo sutarties vykdymo kontekste duomenys, važtaraščių duomenys (kai atvežamos prekės).

Duomenų saugojimo terminas: 10 metų po sutarties pabaigos. Važtaraščių duomenys saugomi 5 m. Kontaktiniai duomenys saugomi 3 metus po sutarties pabaigos.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų sudaryti ir administruoti sutartis (Reglamento 6 str. 1 d. f p.) (šiuo pagrindu tvarkomi juridinių asmenų atstovų bei susirašinėjimo asmens duomenys), tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.), tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c p.) (šiuo pagrindu tvarkomi važtaraščių asmens duomenys bei duomenys perduodami valstybinėms institucijoms).

Duomenų gavėjai: Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, draudimo paslaugas teikiančioms bendrovėms (kai jis privalomas).

Paslaugų vykdymas

Vykdydami paslaugas, tvarkome šiuos klientų, paslaugų teikėjų atstovų asmens duomenis: reikalingi techniniai duomenys (pvz., nuosavybės dokumentai, projektavimo sąlygos, projektinės dokumentacijos, važtaraščių duomenys, statybos darbų žurnalų, priėmimo-perdavimo aktų duomenys, defektinių aktų duomenys), statybvietės perdavimo – priėmimo aktai, pažymos apie tinkamą atsiskaitymą su darbuotojais, rangovo deklaracijos, darbų fronto priėmimo perdavimo aktai, defektinis aktas, baigiamųjų darbų priėmimo perdavimo aktas, pažyma apie atliktų darbų vertę.

Duomenų saugojimo terminas: 10 metų po sutarties pabaigos.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.), tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė (BDAR 6 str. 1 d. c p.).

Paskolos sutarties sudarymas ir vykdymas

Sudarydami paskolos sutartis ir jas vykdydami, tvarkome šiuos paskolos kreditorių (fizinių asmenų) ir kreditorių atstovų (juridinių asmenų) asmens duomenis:

 • Kreditoriaus (juridinių asmenų) atstovai- vardas, pavardė, parašas, pareigos.
 • Kreditoriai (fiziniai asmenys)- vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. Vietos adresas, skolinimosi sąlygos (trukmė, suma, palūkanos ir pan.).

Duomenų saugojimo terminas: 10 metų po sutarties pabaigos.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.), tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų sudaryti ir administruoti sutartis (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Paklausimų / užklausų nagrinėjimas

Siekdami užtikrinti komunikaciją su paklausimus pateikusiais asmenimis, tvarkome šiuos paklausimus el. paštu, paštu arba per užklausos formą interneto svetainėje pateikusių arba paklausime minimų asmenų asmens duomenis: identifikaciniai duomenys (pvz., vardas, pavardė ir pan.), kontaktiniai duomenys (pvz., adresas, e-paštas, telefonas), užklausimo turinys, su juo susiję įvairūs paklausėjo iniciatyva pateikti duomenys, atsakymas į paklausimą ir kiti su paklausimu susiję duomenys

Duomenų saugojimo terminas: 1 metai.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų atsakyti į pateiktus paklausimus (Reglamento 6 str. 1 d. f p.).

Duomenų gavėjai: policija, antstoliai, notarai, draudimo bendrovės.

Virtualių susitikimų administravimas

Vykdydami virtualius susitikimus ir administruodami jų kalendorių, tvarkome šiuos virtualiuose susitikimuose dalyvaujančių asmenų duomenis: informacija apie susitikimo dalyvius (pvz., vardas, pavardė), duomenys apie susitikimą (pvz., susitikimo tema, dalyvių IP adresas, vaizdo konferencijos pradžios ir pabaigos laikas), įrašai (tik gavus dalyvaujančių asmenų sutikimą), teksto duomenys (pvz., susirašinėjimas susitikimo metu).

Duomenų saugojimo terminas: asmens duomenys bus tvarkomi tol, kol jų reikės virtualiesiems susitikimams / susirinkimams organizuoti bei vykdyti ir susijusioms paslaugoms teikti.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų vykdyti virtualius susitikimus (Reglamento 6 str. 1 d. f p.), Jūsų sutikimas, kad asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu (Reglamento 6 str. 1 d. a p.).

Bendrovės žinomumo skatinimas socialinės žiniasklaidos priemonėse

Mes, kartu su socialiniais tinklais, valdome paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėse ar kuri gaunama Jums apsilankius Mūsų paskyrose, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Todėl rekomenduojame susipažinti su socialinių tinklų valdytojų privatumo pranešimais.

Tvarkomi duomenys: socialinio tinklo lankytojų profilio duomenys, Like, Follow paspaudimai, komentarai, pasidalinimai (Share).

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų skatinti Bendrovės žinomumą ir vystyti verslą (BDAR 6 str. 1 d. f p.); sutikimas dėl atvaizdo viešinimo (BDAR 6 str. 1 d. a p.)

Duomenų saugojimo terminas: pagal socialinio tinklo nustatytą politiką.

Interneto svetainės tobulinimas bei statistinės informacijos rinkimas

Siekdami tobulinti internetinę svetainę, analizuoti bei rinkti interneto svetainės lankytojų statistiką ir užtikrinti tinkamą elektroninių paslaugų teikimą bei svetainės funkcionalumus, Bendrovės valdomose elektroninėse svetainėse naudojami slapukai, įskiepiai ir panašios technologijos. Minėtu tikslu Bendrovė tvarko šiuos svetainės lankytojų asmens duomenis: IP adresas, prisijungimo data, kita, slapukais gaunama informacija.

Duomenų saugojimo terminas: asmens duomenų saugojimo terminas priklauso nuo naudojamo slapuko, kuriuo buvo surinkti asmens duomenys, tačiau, visais atvejais, saugojimo terminas nėra ilgesnis nei 2 metai. Konkretūs terminai nurodyti Slapukų politikoje.

Teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų užtikrinti svetainės veikimą (Reglamento 6 str. 1 d. f p.) (šiuo pagrindu tvarkomi būtinaisiais slapukais surinkti asmens duomenys), Jūsų sutikimas, kad asmens duomenys būtų tvarkomi šiuo tikslu (Reglamento 6 str. 1 d. a p.) (šiuo tikslu tvarkomi nebūtinaisiais slapukais surinkti asmens duomenys).

Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenų gavėjai

Jūsų asmens duomenis, atsižvelgdami į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinę perduodamų duomenų saugumą, galime teikti šiems asmenims:

 • valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ar kuomet duomenų teikimas būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti Bendrovės teisinius reikalavimus;
 • auditoriams, kitiems konsultantams, notarų kontoroms, antstolių biurams;
 • valstybės institucijoms ir įstaigoms;
 • Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • socialinių tinklų administratoriams;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
 • ginčo atveju – teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims, advokatams;
 • draudimo paslaugas teikiančioms bendrovėms;
 • duomenų tvarkytojams.

Bendrovė pasitelkia duomenų tvarkytojus, kurie pagal Mūsų nurodymus ir Mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Gavę Jūsų sutikimą asmens duomenis galime teikti ir kitiems duomenų gavėjams.

Jeigu Jūsų asmens duomenis atskleisime kitoms duomenų gavėjų grupėms nei nurodyta šioje Privatumo politikoje apie tai Jus informuosime ne vėliau kaip atskleidžiant duomenis pirmą kartą, išskyrus, jei tokią informaciją jau būsime pateikę Jums anksčiau.

Asmens duomenų perdavimas už ES ribų

Paprastai duomenų subjektų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje, tačiau asmens duomenis galime perduoti ir už ES / EEE ribų, kai tai yra būtina siekiant įgyvendinti tikslus, dėl kurių tie duomenys yra surinkti ir valdomi.

Jūsų asmens duomenis perduodame už ES / EEE ribų vadovaujantis BDAR V skyriaus reikalavimais, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė, į kurią perduodami duomenys, užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas;
 • laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;
 • turime atskirą ir laisvai išreikštą duomenų subjekto sutikimą dėl duomenų perdavimo už ES / EEE ribų.

Profiliavimas ir automatizuotas sprendimų priėmimas

Bendrovė nevykdo profiliavimo ir automatizuoto sprendimų priėmimo, dėl kurio Jums kiltų didelės pasekmės arba kuris darytų didelį poveikį Jums.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

Teisė į informaciją: Turite teisę gauti visą informaciją apie tai, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys. Tai apima informaciją, kokiais tikslais jūsų duomenys renkami, teisinį duomenų tvarkymo pagrindą, duomenų gavėjus ir saugojimo laikotarpius.

Teisė susipažinti: Galite prašyti susipažinti su mūsų turimais jūsų asmens duomenimis. Taip galite patikrinti tvarkomų duomenų tikslumą ir teisėtumą bei sužinoti, kaip jie naudojami.

Teisė į duomenų ištaisymą ir papildymą: Jei pastebėjote, kad jūsų asmens duomenys yra netikslūs arba neišsamūs, turite teisę prašyti juos ištaisyti arba papildyti.

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Turite teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis, kai jie nebereikalingi tiems tikslams, dėl kurių buvo surinkti. Be to, galite prašyti ištrinti duomenis, jei jų tvarkymas yra neteisėtas arba jei atšaukėte savo sutikimą ir nėra jokių kitų teisėtų pagrindų juos saugoti.

Teisė prieštarauti ir atšaukti sutikimą: Galite prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai jie naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Be to, jei duomenys tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti šį sutikimą.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Tam tikromis aplinkybėmis galite prašyti laikinai sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą. Tai gali būti taikoma tikrinant jūsų duomenų tikslumą, kilus ginčui arba kai norite, kad duomenys būtų išsaugoti, bet toliau nebūtų tvarkomi.

Teisė į duomenų perkeliamumą: Turite teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir, jei tai techniškai įmanoma, perduoti juos kitam duomenų valdytojui. Tai leidžia užtikrinti sklandų duomenų perkeliamumą ir įgalina jus pakeisti paslaugų teikėją, jei to pageidaujate.

Teisė pateikti skundą: Jei manote, kad jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai- Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu L. Sapiegos g. 17, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė https://vdai.lrv.lt, taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui.

Teisė į kompensaciją: Jeigu dėl neteisėto jūsų asmens duomenų tvarkymo patyrėte žalą, turite teisę reikalauti atlyginti padarytą žalą.

Šios teisės yra esminės priemonės, padedančios apsaugoti jūsų privatumą ir duomenų apsaugą. Būdami atsakingas duomenų valdytojas, esame įsipareigoję laikytis šių teisių ir užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai, saugiai ir teisėtai.

Jūsų teisių įgyvendinimo tvarka

Galite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises siunčiant prašymą elektroniniu paštu su elektroniniu parašu adresu: bdar@infes.lt, apsilankius Mūsų biure, paštu, siunčiant prašymą adresu: Švitrigailos g. 13, Vilnius, Lietuva.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą.

Jei duomenų subjektas savo teises įgyvendina per atstovą, atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat duomenų subjekto vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Baigiamosios nuostatos

Interneto svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Bendrovės interneto svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Bendrovė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.

Privatumo politikos atnaujinimas

Privatumo politiką galime peržiūrėti ir keisti bet kuriuo metu. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėse dienos.

Rekomenduojame visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2024 m. sausio 31 d.

Slapukų politika

Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, užtikrinti elektroninių paslaugų teikimą, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę ir teikiamas paslaugas. Jeigu Bendrovės svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.

Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai mes prašome Jūsų sutikimo. Kai įrašomi būtinieji slapukai, juos naudojame teisėto intereso pagrindu ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome. Jei Jūsų sutikimą jau gavome, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.

Duotą sutikimą dėl nebūtinųjų slapukų naudojimo bet kada galima atšaukti pakeitus interneto naršyklės nustatymus, išjungus visus slapukus arba išjungus (įjungus) juos po vieną. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norint nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, rekomenduotina naudotis slapukų pranešime arba interneto naršyklėse esančiomis funkcijomis.

Pakeisti slapukų nustatymus galite bet kada slapukų pranešimo lange, kurį galite rasti paspaude ant visuomet matomos piktogramos svetainės apatiniame kairiajame kampe. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų.

Interneto svetainėse naudojame šių rūšių slapukus:

Būtinieji slapukai. Kad svetainę būtų lengviau naudoti, būtinais slapukais aktyvinamos pagrindinės funkcijos, pavyzdžiui, naršymo puslapiuose ir prieigos prie svetainės apsaugotų sričių. Be šių slapukų svetainė neveiks tinkamai.

Nuostatų slapukai. Dėl nuostatų slapukų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda, pavyzdžiui, jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate.

Statistiniai slapukai. Naudodami statistikos slapukus, kurie renka anoniminę informacija ir teikia jos ataskaitas, svetainės savininkai gali sužinoti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine.

Rinkodaros slapukai. Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių. Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

 

Svetainėje naudojami slapukai

Slapuko tipas Slapuko pavadinimas Galiojimo terminas Funkcija Naudojami duomenys
Būtinieji slapukai CookieConsent 1 metai Būtini slapukai padeda padaryti svetainę tinkama naudoti, įgalina pagrindines funkcijas. Svetainė negali tinkamai veikti be šių slapukų. Išsaugo naudotojo sutikimo su slapuku būseną dabartiniam domenui.
Statistiniai slapukai _ga 2 metai Slapukai padeda rinkti informaciją apie tai, kaip mūsų lankytojai naudojasi interneto svetainė. Slapukai renka tokią informaciją kaip: svetainės lankytojų skaičius, svetainę iš kurios atvyko lankytojai, ir svetainėje aplankyti puslapiai. Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.
_ga_# 2 metai Naudoja „Google Analytics“, kad rinktų duomenis apie tai, kiek kartų vartotojas apsilankė svetainėje, taip pat pirmojo ir paskutinio apsilankymo datas.
_gat 1 diena Naudoja „Google Analytics“, kad sumažintų užklausų dažnį
_gid 1 diena Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti.
collect Sesija Naudojama siųsti duomenis į Google Analytics apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebi lankytoją įvairiuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose.
td Sesija Registruoja statistinius duomenis apie vartotojų elgesį svetainėje. Naudoja svetainės operatorius vidinei analizei.
Rinkodaros slapukai _fbp 3 mėnesiai Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams įvairiose svetainėse sekti. Tikslas yra rodyti skelbimus, kurie yra aktualūs ir patrauklūs atskiram vartotojui, todėl yra vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams. Naudoja „Facebook“, kad pateiktų daugybę reklaminių produktų, pvz., trečiųjų šalių reklamuotojų siūlymą realiuoju laiku.
ExternalReferrer Nuolatinis Aptinka, kaip vartotojas pasiekė svetainę, užregistruodamas paskutinį URL adresą.
ExternalReferrerTime Nuolatinis Aptinka, kaip vartotojas pasiekė svetainę, užregistruodamas paskutinį URL adresą.

 

Įskiepiai

Bendrovės valdomose interneto svetainėse naudojami įskiepiai (angl. „social plugins“). Įskiepiai įdiegti į interneto svetainę siekiant sudaryti galimybę interneto svetainės vartotojus nukreipti į socialiniuose tinkluose esančias Bendrovės paskyras ar Bendrovės susirašinėjimo langą komunikacijos platformose.

Paspaudę ant įskiepių piktogramos, esate nukreipiami į įskiepių valdytojo puslapį ir įskiepio valdytojui pateikiami duomenys, iš kokio puslapio buvo atlikta užklausa, užklausos laikas ir data. Įskiepiai yra atpažįstami iš „Facebook“ ir „LinkedIn“ logotipų.

Informaciją, kurią asmuo pateikia įskiepio valdytojo puslapyje ar kuri gaunama asmeniui apsilankius Bendrovės internetiniame puslapyje esančių įskiepių nuorodose, kontroliuoja įskiepių valdytojai. Informacija, apie renkamus ir saugomus asmens duomenis, duomenų tvarkymo teisinius pagrindus, duomenų saugojimo terminus, taikomas technines ir organizacines saugumo priemones pateikiama įskiepių valdytojų privatumo pranešimuose.